எதிரிகளின் பிடியில் இருக்கும் தீவை மீட்க போராடும் நாயகன்- மதுரராஜா விமர்சனம்

‘);
$.ajax({
type: ‘POST’,
url: ‘/MovieReview/_getReviewProgress’,
data: { ArticleiD: ‘bc6d5e10-2a57-4d0e-8277-767d1ed3e8a9’, UserID: UserID },
success: function (data) {
if (data != undefined && data != ”) {
$(‘#divMovieRatingLoading’).remove();
$(‘#divMovieRating’).html(data);
UpdateProgressColor();
}
},
error: function (result) {
}
});
}
function GetNetReview() {
$(‘#NetMovieRatingDetailLoading’).html(”);
$.ajax({
type: ‘POST’,
url: ‘/MovieReview/_getNetReview’,
data: { ArticleiD: ‘bc6d5e10-2a57-4d0e-8277-767d1ed3e8a9’},
success: function (data) {
if (data != undefined && data != ”) {
$(‘#NetMovieRatingDetailLoading’).remove();
$(‘#NetMovieRatingDetail’).html(data);
}
},
error: function (result) {
}
});
}

function GetReviewComment() {
$(‘#review-comment-container’).html(”);
var UserID = ”;
if (fbUID != 0) {
UserID = fbUID;
}
$.ajax({
type: ‘POST’,
url: ‘/MovieReview/_getReviewComments’,
data: { ArticleiD: ‘bc6d5e10-2a57-4d0e-8277-767d1ed3e8a9’, UserID: UserID },
success: function (data) {
if (data != undefined && data != ”) {
$(‘#review-comment-containerLoading’).remove();
$(‘#review-comment-container’).html(data);
UpdateProgressColor();
}
$(‘.user-follow’).off(‘click’).on(‘click’, function () {
btnType = 4;
FollowUser = $(this);
if (fbUID != undefined && fbUID != ”) {
buttonEvent();
}
else {
Login();
}
});
if (!$(‘.visible-sm’).is(‘:visible’) || !$(‘.visible-xs’).is(‘:visible’)) {
$(‘.review-comment .user a’).off(‘mouseenter’).on(‘mouseenter’, function () {

$(‘.review-comment .user a’).each(function () {
$(this).parents(‘.user-head’).next(‘.review-detail’).hide();
});
var reviewPopUp = $(this).parents(‘.user-head’).next(‘.review-detail’);
var left = parseFloat($(this).offset().left) + parseFloat($(this).width());
reviewPopUp.css(‘left’, left + ‘px’);
reviewPopUp.css(‘top’, (parseFloat($(‘#fixTopMenu’).height()) + 20) + ‘px’);
reviewPopUp.show().animate({ left: (left + 100) + ‘px’ });
UpdateProgressColor();
});
$(‘.review-comment .user a’).off(‘mouseleave’).on(‘mouseleave’, function (e) {

var user = $(this);
var ele = e.toElement;
//setTimeout(function () {
// if (ele != undefined && ele != null) {
// if ($(‘.’ + ele.className).parents(‘.review-detail’).length > 0) {
// return false;
// }
// }
// user.parents(‘.user-head’).next(‘.review-detail’).hide();
//}, 500);
user.parents(‘.user-head’).next(‘.review-detail’).hide();
});
}

},
error: function (result) {
}
});
}

function InsertUserReview() {
var comment = [{
articleid: ‘bc6d5e10-2a57-4d0e-8277-767d1ed3e8a9’,
cmtsActor: $(‘#txtsldActor’).val().trim(),
cmtsActress: $(‘#txtsldActress’).val().trim(),
cmtsCinematography: $(‘#txtsldCamera’).val().trim(),
cmtsComedy: $(‘#txtsldComedy’).val().trim(),
cmtsConcept: ”,
cmtsDirection: $(‘#txtsldDirector’).val().trim(),
cmtsEffects: ”,
cmtsMusic: $(‘#txtsldMusic’).val().trim(),
cmtsProduction: ”,
cmtsStory: $(‘#txtsldStory’).val().trim(),
ColorCode: ”,
country: ”,
detailedReview: $(‘#txtMainReview’).val().trim(),
moviename: ‘மதுரராஜா’,
netRating: ”,
pwd: ”,
ratingActor: $(‘#sldActor’).val(),
ratingActress: $(‘#sldActress’).val(),
ratingCinematography: $(‘#sldCamera’).val(),
ratingComedy: $(‘#sldComedy’).val(),
ratingConcept: 0,
ratingDirection: $(‘#sldDirector’).val(),
ratingEffects: 0,
ratingMusic: $(‘#sldMusic’).val(),
ratingProduction: 0,
ratingStory: $(‘#sldStory’).val(),
UserId: fbUID,
usermailId: $(‘.email’).html(),
username: $(‘.Username’).html()
}];

$(‘#mailSpinner’).show();
$.ajax({
type: ‘POST’,
url: ‘/MovieReview/InsertCriticReview’,
data: JSON.stringify(comment[0]),
dataType: ‘json’,
contentType: ‘application/json; charset=utf-8’,
success: function (data) {
if (data != undefined) {
GetReviewDetail();
GetReviewComment();
GetNetReview();
refreshSlider();
$(‘#Critic-Modal’).modal(‘hide’);
if ($(‘.critic-user-progress’).length > 1)
CriticModal = false;
alert(‘உங்கள் விமர்சனத்திருக்கு நன்றி!!’);
}
else {
$(‘#Critic-Modal .form-horizontal’).before(‘

Error occurred

‘);
}

$(‘#mailSpinner’).hide();
},
error: function (result) {
$(‘#Critic-Modal .form-horizontal’).before(‘

Error occurred

‘);
$(‘#mailSpinner’).hide();
}
});
}

function UpdateProgressColor() {
$(‘.Rating-Progress’).each(function () {
$(this).removeClass(‘progress-Mosam’);
$(this).removeClass(‘progress-Sumar’);
$(this).removeClass(‘progress-Ok’);
$(this).removeClass(‘progress-Nandru’);
$(this).removeClass(‘progress-Arumai’);
var wid = parseInt((parseInt($(this).width()) / parseInt($(this).parent().width())) * 100);
if (wid >= 0 && wid = 21 && wid = 41 && wid = 61 && wid = 81 && wid 0 && wid 2 && wid 4 && wid 6 && wid 8 && wid = 0 && wid = 21 && wid = 41 && wid = 61 && wid = 81 && wid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *