விசவத்தனை முருகமூர்தி ஆலயத் தேர்!!

யாழ்ப்பாணம், பண்ணாகம் விசவத்தனை முருகமூர்தி ஆலயத்தின் வருடாந்த தேர்த் திருவிழா கடந்த புதன்கிழமை இடம்பெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *