ஞான வீர சனசமூக நிலையத்தினரால் குருதிக் கொடை!!

  • 5 months ago
  • 0 0

யாழ்ப்பாணம் கோண்டாவில் ஞான வீர சனசமூக நிலையத்தின் 75 ஆவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு குருதித் தானம் இன்று வழங்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *